3P - Pauer Levočská 4  040 12 Košice
 mobilný telefón:0903 158 158
 telefón/Fax:055 6749 835
 email:3p@3p.sk
Vyberte si jazyk 

Lexikón

Ketóny

Ketóny sú organické zlúčeniny, chemicky deriváty uhľovodíkov s funkčnou
skupinou R1-(C=O   )-R2, kde R1 a R2 predstavujú alkylové zvyšky.


Ketóny
sú organické zlúčeniny, chemicky deriváty uhľovodíkov s funkčnou skupinou R1-(C=O)-R2, kde R1 a R2 predstavujú alkylové zvyšky. Spolu s aldehydmi tvoria tzv. karbonylové zlúčeniny - kyslíkaté deriváty. V predpísanom názvosloví podľa IUPAC sa názov ketónov tvorí pomocou prípony -ón, v staršom názvosloví sa môžeme stretnúť aj s príponou -ketón.

 

 Tester

 

Testery sú prístroje alebo zariadenia určené na meranie prítomnosti/neprítomnosti, príp. obsahuje konkrétnej látky. 

 

Testery sú prístroje, alebo zariadenia určené na meranie prítomnosti/neprítomnosti, príp. obsahu konkrétnej látky, príp. fyzikálnej veličiny. Napr. tester alkoholu (alkoholtester).

 

Zákon č. 124/2006 Z.z.

 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane a zdravia pri práci. 

 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane a zdravia pri práci. Bližšie informácie a konkrétne znenie v nájdete v sekcii zákony.

 

Zákon č. 309/2007 Z.z.

 

Zákon č. 309/2007 Z.z. o bezpečnosti a ochrane a zdravia pri práci. 

 

Zákon č. 309/2007 Z.z. o bezpečnosti a ochrane a zdravia pri práci. Bližšie informácie a konkrétne znenie v nájdete v sekcii zákony.

 

Zákon č. 311/2001 Z.z.

 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. 

 

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce. Bližšie informácie a konkrétne znenie v nájdete v sekcii zákony.

 

Zákon č. 348/2007 Z.z.

  

Zákon č. 348/2007 Z.z. Zákonník práce. 

 

Zákon č. 348/2007 Z.z. Zákonník práce. Bližšie informácie a konkrétne znenie v nájdete v sekcii zákony.

 

BOZP

  

BOZP - skratka. 

 

BOZP - skratka. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

 

Promille

  

Promille - jednotka obsahu (alkoholu v krvi). 

 

Promille - jednotka obsahu (alkoholu v krvi). Promille je staršia, používaná jednota obsahu alkoholu v krvi. 1 promille znamená 1 tisícina. T.j. obsah alkoholu v krvi jedno promille znamená, že v jednom litry krvi je 1 ml 100% alkoholu. Prepočet na nové zákonné jednotky je približne 1 k 2 (len približne) t.j. 1 promille približne zodpovedá 0,5 mg/L.

 

Blister

  

Blister druh obchodného obalu tovaru 

 

Blister je druhom obchodného obalu tovaru. Blister je priehľadný, lesklý obal z plastu, ktorý približne kopíruje tvar výrobku a umožňuje spotrebiteľovi zároveň vidieť, čo je v ňom zabalené. Jedná sa o efektný a často používaný obal rôznych výrobkov.

 

Polymérplast

  

Polymér je látka pozostávajúca z monomérov. Polyméry vznikajú polymeráciou, polykondenzáciou alebo polyadíciou.

 

Voľakedy sa za polyméry označovali výhradne makromolekulové látky zložené z molekúl so všeobecným vzorcom Xn (kde X značí štruktúrnu jednotku, ktorá sa v molekule n-krát opakuje). Dnes sa bežne hovorí o polyméroch tiež pri bielkovinách (proteínoch) a nukleových kyselinách, pretože ich molekuly obsahujú veľký počet vzájomne si podobných, na sebe napojených štruktúrných jednotiek.

Typickým príkladom jednoduchého polyméru je polyetylén, ktorého vzorec je H―(CH2)n―H alebo H―(CH2―CH2)n―H (druhý zo vzorcov používame vtedy, keď chceme zdôrazniť vznik tejto zlúčeniny polymeráciou eténu (etylénu).

 

Polovodič

  

Polovodič sa v čistej podobe zaraďuje vodivosťou medzi vodiče a nevodiče.

 

Polovodič je materiál, ktorý sa v čistej podobe zaraďuje elektrickou vodivosťou medzi vodiče a nevodiče. Jeho vodivosť sa silne mení s teplotou, dopadajúcim svetlom, usporiadaním kryštalickej mriežky a s obsahom prímesí.

 

mg/L

  

mg/L - nová zákonná jednotka obsahu alkoholu v krvi. 

 

mg/L - nová zákonná jednotka obsahu alkoholu v krvi. 1 mg/L znamená obsah alkoholu v krvi 1mg čistého (100%) alkoholu v jednom litri krvi. Prepočet na staré zákonné jednotky promille je približne 2 ku 1 (len približne) t.j. 1mg/L približne zodpovedá 2 promille.

 

Alkalický článok

  

Alkalický článok je elektrochemický článok, čiže chemický zdroj energie.

 

Alkalický článok je elektrochemický článok, čiže chemický zdroj elektrickej energie založený na chemickej reakcii medzi zinkom a uhlíkom za prítomnosti alkalického elektrolytu – lúhu. Článok má podobný princíp, ako suchý článok, ibaže tu reagujú s uhlíkom zinkové piliny, ktorých reakčná plocha je väčšia ako u zinkovej nádobky, a preto je možné z batérie odoberať väčší púd.

 

Kladný pól článku sa skladá z oceľovej nádobky ( ktorá tvorí aj telo batérie) vyplnená zmesou burelu (MnO2) a uhlíka (C).
Záporný pól je vytvorený rúrkou separátora (obvykle papier) v ktorej je emulzia elektrolytu a práškového zinku (Zn). Ako zberač prúdu pre elektródu sa používa mosadzná tyčka, na ktorú je pripevnený záporný pól článku (batérie).
Elektrolyt je alkalický gél hydroxidu draselného (KOH).
Napätie jedného článku je približne 1,5 V.

Chemické reakcie katóda: 2 MnO2 + H2O + 2 e– -> Mn2O3 + 2 OH–
anóda: Zn + 2 OH– -> Zn(OH)2 + 2 e–
výsledná reakcia: 2 MnO2 + H2O + Zn -> Mn2O3 + Zn(OH)2

Použitie: Alkalické čĺánky majú vyššiu kapacitu a dlhšiu životnosť, ako suché články, preto sa používajú ako náhrada za suché články v aplikáciách náročnejších na spotrebu energie a na nárazové odbery (testery alkoholu, blesk fotoaparátu, digitálny fotoaparát, MP3 prehrávač, hračky). Ich najväčšou výhodou je, že majú veľmi malú samovybíjaciu schopnosť, a preto je z nich možné odoberať malé množstvá prúdu po dlhý čas (náramnkové hodinky, zálohovacie batérie). Ďalšou výhodou je, že nevytekajú (nádobka sa nespotrebováva na reakciu a preto sa neprederaví ako u suchých batérií).

 

Alkohol (etylalkohol-etanol)

  

Etanol (iné názvy: etylalkohol, alkohol, lieh) je bezfarebná horľavá kvapalina. Jej chemický vzorec je CH3-CH2-OH, často sa uvádza aj ako C2H5OH, sumárne C2H6O.

 

 Príprava: Najväčšia časť produkcie etanolu sa pripravuje z jednoduchých sacharidov (cukrov) alkoholickým kvasením pôsobením rôznych druhov kvasiniek, predovšetkým rôzných šľachtených kmeňových druhov Saccharomyces cerevisiae. Používa sa k tomu ako cukrový roztok (o maximálnej koncentrácii 20 %), tak aj priamo prírodné suroviny obsahujúce sacharidy, ako sú napr. zemiaky alebo cukrová trstina. Kvasný proces prebieha podľa sumárnej rovnice C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2.
Kvalita takto získaného etanolu je veľmi závislá na východzej surovine; kvasením vzniká zápara, čiže veľmi zriedený vodný roztok etanolu (maximálne 15 %); vždy však obsahuje nežiaduce prímesi, zrejme vyššie alkoholy (propanol a izopropanol), viac sýtené alkoholy (glycerol), ketóny (acetón) aj. Čistenie sa uskutočňuje na výkonných destilačných kolónach, pričom možno získať tzv. absolútny alkohol, obsahujúci 95,57 % etanolu a 4,43 % vody. Zbytok vody môžeme odstrániť destiláciou s bezvodným síranom vápenatým alebo oxidom vápenatým, ktoré vodu viažu alebo dlhodobým pôsobením hygroskopických látok ako napr. bezvodného uhličitanu draselného alebo bezvodného síranu meďnatého (modrej skalice). Týmito postupmi možno získať etanol o čistote až 99,9 %. Inou metódou získavania čo najčistejšieho etanolu je tzv. azeotropická metóda, spočívajúca v destilácii s prídavkom benzínu alebo benzénu, ktorou môžeme získať produkt o čistote až 99,7 %.

Synteticky sa etanol pripravuje katalytickou hydratáciou eténu (etylénu)CH2=CH2 + H2O → C2H5OH
Ako katalyzátor sa používa kyselina trihydrogenfosforečná na oxide kremičitom. Takto pripravený etanol má oveľa menej nečistôt než kvasený a je preto kvalitnejší.

Ďalší spôsob syntetickej prípravy spočíva v katalytickej hydrogenáciou acetaldehydu, ktorý môže byť priemyselne vyrábaný hydratáciou acetylénu HC≡CH + H2 + H2O → CH3–CHO
CH3–CHO + H2 → CH3–CH2OH

Použitie: Najznámejším použitím etanolu je výroba alkoholických nápojov. Tiež sa používa pre zlepšenie výkonu spaľovacích motorov ako prídavok do pohonných hmôt. V lekárstve sa používa ako rozpúšťadlo (napr. jódu, tým vzniká tzv. jódová tinktúra), pri príprave niektorých kvapalných prípravkov pre vnútorné a vonkajšie použitie (pri požití je potrebná opatrnosť a bezprostredne po ňom sa neodporúča riadiť motorové vozidlá) a k dezinfekcii neporanenej kože. V oblasti kozmetiky sa uplatňuje pri výrobe voňaviek. Tento alkohol má svoje miesto aj pri výrobe čistiacich prostriedkov, napr. Okeny.

 

 LCD

  

LCD - displej s kvapalnými kryštálmi. 

 

LCD - Displej s kvapalnými kryštálmi alebo zobrazovač z tekutých kryštálov alebo displej z tekutých kryštálov, (po anglicky liquid crystal display, skratka LCD) je tenké a ploché zobrazovacie zariadenie skladajúce sa z veľkého počtu farebných alebo čiernobielych pixelov zoradených pred zdrojom svetla, alebo reflektorom. Vyžaduje pomerne malé množstvo el. energie je preto je vhodný pre použitie v prístrojoch bežiacich na elektrické batérie.

 

3P - PAUER 0903 158 158, 0902 158 158